Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

*args và **kwargs trong Python là gì?

4.8 (5 đánh giá)
7.079 lượt xem 2020-03-07 16:41:27

Sử dụng Mixin tạo Media Query

5.0 (2 đánh giá)
2.217 lượt xem 2020-05-14 11:20:36

Code hoàn thiện navigation _icon

5.0 (1 đánh giá)
1.634 lượt xem 2020-05-14 11:11:32

Tổng kết Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
3.582 lượt xem 2020-04-04 11:51:31

Normal Equation cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
3.033 lượt xem 2020-03-04 16:26:13

Feature normalize và Gradient Descent cho multivariate problem

5.0 (1 đánh giá)
2.153 lượt xem 2020-03-01 17:11:18

Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
5.019 lượt xem 2020-02-20 00:03:43

Hàm J(θ) cho Linear Regression

5.0 (1 đánh giá)
6.116 lượt xem 2020-03-04 21:09:01