Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Viết hàm nối các từ của chuỗi s bằng dấu "-"

0.0 (0 đánh giá)
154 lượt xem 2021-03-27 13:36:41

Viết hàm trả về chuỗi s sau khi xóa các khoảng trắng thừa.

0.0 (0 đánh giá)
85 lượt xem 2021-03-27 13:36:34

Trả về chuỗi kết quả sau khi thay thế chuỗi đuôi theo yêu cầu***

0.0 (0 đánh giá)
230 lượt xem 2021-03-21 12:47:32