Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Trả về chuỗi con đảo ngược từ vị trí a đến b của chuỗi S

0.0 (0 đánh giá)
367 lượt xem 2021-03-17 07:48:27

Kiểm tra chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 và hiển thị theo yêu cầu***

0.0 (0 đánh giá)
320 lượt xem 2021-03-17 07:48:21

Viết hàm hiển thị độ dài chuỗi và hiển thị chuỗi ra màn hình.

0.0 (0 đánh giá)
217 lượt xem 2021-03-17 07:48:00

Viết hàm nối 2 chuỗi s1 và s2 sau khi được xử lý theo yêu cầu ***

0.0 (0 đánh giá)
237 lượt xem 2021-03-17 07:48:10

Viết hàm liệt kê các số hoàn thiện nhỏ hơn n.

0.0 (0 đánh giá)
160 lượt xem 2021-03-17 07:47:49

Viết hàm đệ quy tính só fibonacci thứ n

0.0 (0 đánh giá)
225 lượt xem 2021-03-13 12:52:49

Viết hàm tính n giai thừa (n!)

0.0 (0 đánh giá)
207 lượt xem 2021-03-13 12:52:41

Viết hàm giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

0.0 (0 đánh giá)
320 lượt xem 2021-03-13 12:52:25