Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Viết hàm máy tính đơn giản cho hai số thực. (Chứa 4 hàm con +, -, x, %)

5.0 (3 đánh giá)
1.036 lượt xem 2021-03-08 06:00:40

Hiển thị câu theo mẫu . (Với tham số là {Ten} và {Tuoi} )

0.0 (0 đánh giá)
459 lượt xem 2021-03-08 06:00:04

Kiểm tra n có phải số nguyên tố không. (Với n là số tự nhiên)

0.0 (0 đánh giá)
575 lượt xem 2021-03-08 05:59:09