Hieu Quoc

Fresher Student

Hồ Sơ

Hieu Quoc
Fresher Student

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
Java, ASP.NET, HTML, CSS, Javascript, Python, C#, C, SQL Server

Thống kê

0 điểm uy tín
59 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 05/12/2019 1:54:15 PM
Tham gia 08/05/2019 3:01:05 PM