Trần Ngọc Sang

Sinh viên

Hồ Sơ

Trần Ngọc Sang
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C++, C#

Thống kê

0 điểm uy tín
6 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 19/02/2020 3:31:28 AM
Tham gia 14/02/2020 2:08:01 PM