Trần Ngọc Sang

Sinh viên

Hồ Sơ

Trần Ngọc Sang
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C++, C#

Thống kê

0 điểm uy tín
16 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 07/04/2020 12:02:01 PM
Tham gia 14/02/2020 2:08:01 PM