Đạt Nguyễn

Grap :)

Hồ Sơ

Đạt Nguyễn
Grap :)

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#,PHP lv cùi mía
Về tôi

Thất nghiệp

Thống kê

0 điểm uy tín
113 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 03/07/2020 5:42:20 AM
Tham gia 01/12/2019 4:51:40 PM