Đức Linh

Sinh viên

Hồ Sơ

Đức Linh
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/03/1998
Kỹ năng
Python + thuật toán machine

Thống kê

0 điểm uy tín
9 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 27/03/2020 5:00:06 AM
Tham gia 13/02/2020 4:22:44 PM