Jordan Trần

Interpreter and Programmer

Hồ Sơ

Jordan Trần (Member)
Interpreter and Programmer

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
Dịch các bài viết tiếng Anh và giao tiếp Lập trình front-end

Thống kê

0 điểm uy tín
692 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 18/11/2019 10:42:52 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM