Minh Đức

Sinh viên

Hồ Sơ

Minh Đức
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
Java, C#

Thống kê

0 điểm uy tín
166 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 13/11/2019 10:03:03 PM
Tham gia 29/05/2019 2:42:46 PM