MenuStrip trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

4.7 (3 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 00:42 03-02-2017 25.216 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

MenuStrip trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MenuStripGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string str = mntsCombo.SelectedItem.ToString();
      label1.Text = str;
    }

    private void freeEducationToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Đã click vào free education");
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace MenuStripGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
      this.howKteamcomToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.k9ToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.freeEducationToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.shareToBeBetterToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.mntsCombo = new System.Windows.Forms.ToolStripComboBox();
      this.toolStripSeparator1 = new System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
      this.toolStripTextBox1 = new System.Windows.Forms.ToolStripTextBox();
      this.kjhToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.iyoToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.dasdasToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.dasdaToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.adasdToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.asdasdToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.menuStrip2 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
      this.toolStripMenuItem1 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem2 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem3 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem4 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem5 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem6 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem7 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem8 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem9 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripMenuItem10 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
      this.toolStripComboBox1 = new System.Windows.Forms.ToolStripComboBox();
      this.toolStripSeparator2 = new System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
      this.toolStripTextBox2 = new System.Windows.Forms.ToolStripTextBox();
      this.menuStrip1.SuspendLayout();
      this.menuStrip2.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // menuStrip1
      // 
      this.menuStrip1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.None;
      this.menuStrip1.GripStyle = System.Windows.Forms.ToolStripGripStyle.Visible;
      this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.k9ToolStripMenuItem,
      this.howKteamcomToolStripMenuItem});
      this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(232, 156);
      this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
      this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(158, 101);
      this.menuStrip1.TabIndex = 0;
      this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
      this.menuStrip1.TextDirection = System.Windows.Forms.ToolStripTextDirection.Vertical90;
      // 
      // howKteamcomToolStripMenuItem
      // 
      this.howKteamcomToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.freeEducationToolStripMenuItem,
      this.shareToBeBetterToolStripMenuItem,
      this.mntsCombo,
      this.toolStripSeparator1,
      this.toolStripTextBox1});
      this.howKteamcomToolStripMenuItem.Name = "howKteamcomToolStripMenuItem";
      this.howKteamcomToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(27, 97);
      this.howKteamcomToolStripMenuItem.Text = "HowKteam.com";
      this.howKteamcomToolStripMenuItem.TextDirection = System.Windows.Forms.ToolStripTextDirection.Vertical90;
      // 
      // k9ToolStripMenuItem
      // 
      this.k9ToolStripMenuItem.MergeIndex = 0;
      this.k9ToolStripMenuItem.Name = "k9ToolStripMenuItem";
      this.k9ToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(27, 97);
      this.k9ToolStripMenuItem.Text = "K9";
      this.k9ToolStripMenuItem.TextDirection = System.Windows.Forms.ToolStripTextDirection.Vertical90;
      // 
      // freeEducationToolStripMenuItem
      // 
      this.freeEducationToolStripMenuItem.CheckOnClick = true;
      this.freeEducationToolStripMenuItem.Image = global::MenuStripGUI.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.freeEducationToolStripMenuItem.Name = "freeEducationToolStripMenuItem";
      this.freeEducationToolStripMenuItem.ShortcutKeyDisplayString = "";
      this.freeEducationToolStripMenuItem.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.K)));
      this.freeEducationToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(193, 22);
      this.freeEducationToolStripMenuItem.Text = "Free education";
      this.freeEducationToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.freeEducationToolStripMenuItem_Click);
      // 
      // shareToBeBetterToolStripMenuItem
      // 
      this.shareToBeBetterToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.kjhToolStripMenuItem,
      this.iyoToolStripMenuItem});
      this.shareToBeBetterToolStripMenuItem.Name = "shareToBeBetterToolStripMenuItem";
      this.shareToBeBetterToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(181, 22);
      this.shareToBeBetterToolStripMenuItem.Text = "Share to be better";
      // 
      // mntsCombo
      // 
      this.mntsCombo.Items.AddRange(new object[] {
      "1",
      "2",
      "3",
      "4"});
      this.mntsCombo.Name = "mntsCombo";
      this.mntsCombo.Size = new System.Drawing.Size(121, 23);
      // 
      // toolStripSeparator1
      // 
      this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
      this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(178, 6);
      // 
      // toolStripTextBox1
      // 
      this.toolStripTextBox1.Name = "toolStripTextBox1";
      this.toolStripTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 23);
      // 
      // kjhToolStripMenuItem
      // 
      this.kjhToolStripMenuItem.Name = "kjhToolStripMenuItem";
      this.kjhToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
      this.kjhToolStripMenuItem.Text = "kjh";
      // 
      // iyoToolStripMenuItem
      // 
      this.iyoToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.dasdasToolStripMenuItem});
      this.iyoToolStripMenuItem.Name = "iyoToolStripMenuItem";
      this.iyoToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
      this.iyoToolStripMenuItem.Text = "iyo";
      // 
      // dasdasToolStripMenuItem
      // 
      this.dasdasToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.dasdaToolStripMenuItem});
      this.dasdasToolStripMenuItem.Name = "dasdasToolStripMenuItem";
      this.dasdasToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
      this.dasdasToolStripMenuItem.Text = "dasdas";
      // 
      // dasdaToolStripMenuItem
      // 
      this.dasdaToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.adasdToolStripMenuItem});
      this.dasdaToolStripMenuItem.Name = "dasdaToolStripMenuItem";
      this.dasdaToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
      this.dasdaToolStripMenuItem.Text = "dasda";
      // 
      // adasdToolStripMenuItem
      // 
      this.adasdToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.asdasdToolStripMenuItem});
      this.adasdToolStripMenuItem.Name = "adasdToolStripMenuItem";
      this.adasdToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
      this.adasdToolStripMenuItem.Text = "adasd";
      // 
      // asdasdToolStripMenuItem
      // 
      this.asdasdToolStripMenuItem.Name = "asdasdToolStripMenuItem";
      this.asdasdToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
      this.asdasdToolStripMenuItem.Text = "asdasd";
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(222, 92);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 1;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(91, 102);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      this.label1.TabIndex = 2;
      this.label1.Text = "label1";
      // 
      // menuStrip2
      // 
      this.menuStrip2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.None;
      this.menuStrip2.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem1,
      this.toolStripMenuItem2});
      this.menuStrip2.Location = new System.Drawing.Point(35, 235);
      this.menuStrip2.Name = "menuStrip2";
      this.menuStrip2.Size = new System.Drawing.Size(62, 101);
      this.menuStrip2.TabIndex = 3;
      this.menuStrip2.Text = "menuStrip2";
      // 
      // toolStripMenuItem1
      // 
      this.toolStripMenuItem1.MergeIndex = 0;
      this.toolStripMenuItem1.Name = "toolStripMenuItem1";
      this.toolStripMenuItem1.Size = new System.Drawing.Size(27, 97);
      this.toolStripMenuItem1.Text = "K9";
      this.toolStripMenuItem1.TextDirection = System.Windows.Forms.ToolStripTextDirection.Vertical90;
      // 
      // toolStripMenuItem2
      // 
      this.toolStripMenuItem2.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem3,
      this.toolStripMenuItem4,
      this.toolStripComboBox1,
      this.toolStripSeparator2,
      this.toolStripTextBox2});
      this.toolStripMenuItem2.Name = "toolStripMenuItem2";
      this.toolStripMenuItem2.Size = new System.Drawing.Size(27, 97);
      this.toolStripMenuItem2.Text = "HowKteam.com";
      this.toolStripMenuItem2.TextDirection = System.Windows.Forms.ToolStripTextDirection.Vertical90;
      // 
      // toolStripMenuItem3
      // 
      this.toolStripMenuItem3.CheckOnClick = true;
      this.toolStripMenuItem3.Image = global::MenuStripGUI.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.toolStripMenuItem3.Name = "toolStripMenuItem3";
      this.toolStripMenuItem3.ShortcutKeyDisplayString = "";
      this.toolStripMenuItem3.ShortcutKeys = ((System.Windows.Forms.Keys)((System.Windows.Forms.Keys.Control | System.Windows.Forms.Keys.K)));
      this.toolStripMenuItem3.Size = new System.Drawing.Size(193, 22);
      this.toolStripMenuItem3.Text = "Free education";
      // 
      // toolStripMenuItem4
      // 
      this.toolStripMenuItem4.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem5,
      this.toolStripMenuItem6});
      this.toolStripMenuItem4.Name = "toolStripMenuItem4";
      this.toolStripMenuItem4.Size = new System.Drawing.Size(193, 22);
      this.toolStripMenuItem4.Text = "Share to be better";
      // 
      // toolStripMenuItem5
      // 
      this.toolStripMenuItem5.Name = "toolStripMenuItem5";
      this.toolStripMenuItem5.Size = new System.Drawing.Size(90, 22);
      this.toolStripMenuItem5.Text = "kjh";
      // 
      // toolStripMenuItem6
      // 
      this.toolStripMenuItem6.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem7});
      this.toolStripMenuItem6.Name = "toolStripMenuItem6";
      this.toolStripMenuItem6.Size = new System.Drawing.Size(90, 22);
      this.toolStripMenuItem6.Text = "iyo";
      // 
      // toolStripMenuItem7
      // 
      this.toolStripMenuItem7.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem8});
      this.toolStripMenuItem7.Name = "toolStripMenuItem7";
      this.toolStripMenuItem7.Size = new System.Drawing.Size(110, 22);
      this.toolStripMenuItem7.Text = "dasdas";
      // 
      // toolStripMenuItem8
      // 
      this.toolStripMenuItem8.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem9});
      this.toolStripMenuItem8.Name = "toolStripMenuItem8";
      this.toolStripMenuItem8.Size = new System.Drawing.Size(105, 22);
      this.toolStripMenuItem8.Text = "dasda";
      // 
      // toolStripMenuItem9
      // 
      this.toolStripMenuItem9.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem10});
      this.toolStripMenuItem9.Name = "toolStripMenuItem9";
      this.toolStripMenuItem9.Size = new System.Drawing.Size(105, 22);
      this.toolStripMenuItem9.Text = "adasd";
      // 
      // toolStripMenuItem10
      // 
      this.toolStripMenuItem10.Name = "toolStripMenuItem10";
      this.toolStripMenuItem10.Size = new System.Drawing.Size(110, 22);
      this.toolStripMenuItem10.Text = "asdasd";
      // 
      // toolStripComboBox1
      // 
      this.toolStripComboBox1.Items.AddRange(new object[] {
      "1",
      "2",
      "3",
      "4"});
      this.toolStripComboBox1.Name = "toolStripComboBox1";
      this.toolStripComboBox1.Size = new System.Drawing.Size(121, 23);
      // 
      // toolStripSeparator2
      // 
      this.toolStripSeparator2.Name = "toolStripSeparator2";
      this.toolStripSeparator2.Size = new System.Drawing.Size(190, 6);
      // 
      // toolStripTextBox2
      // 
      this.toolStripTextBox2.Name = "toolStripTextBox2";
      this.toolStripTextBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 23);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(462, 375);
      this.Controls.Add(this.menuStrip2);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.menuStrip1);
      this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
      this.menuStrip1.PerformLayout();
      this.menuStrip2.ResumeLayout(false);
      this.menuStrip2.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem howKteamcomToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem freeEducationToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem shareToBeBetterToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem k9ToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripComboBox mntsCombo;
    private System.Windows.Forms.ToolStripSeparator toolStripSeparator1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripTextBox toolStripTextBox1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem kjhToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem iyoToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem dasdasToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem dasdaToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem adasdToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem asdasdToolStripMenuItem;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip2;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem2;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem3;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem4;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem5;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem6;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem7;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem8;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem9;
    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem toolStripMenuItem10;
    private System.Windows.Forms.ToolStripComboBox toolStripComboBox1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripSeparator toolStripSeparator2;
    private System.Windows.Forms.ToolStripTextBox toolStripTextBox2;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ToolStrip trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

Nhàn đã đánh giá 22:19 31-01-2020

Minh Hieu đã đánh giá 09:04 22-03-2019

Hoàng An đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.