Window và XAML trong lập trình WPF

Lập trình WPF cơ bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 01:01 04-02-2017 53.144 lượt xem 8 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Window và XAML trong lập trình WPF

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace TongQuanWPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="TongQuanWPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <Button Content="HowKteam.com" FontFamily="Arial" FontSize="20"></Button>
    <TextBlock Text="Free Education"></TextBlock>
  </Grid>
</Window>

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Window_XAML_WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Window_XAML_WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="www.HowKteam.com" Height="350" Width="525" Background="Purple" >
  <Grid>
    <Button Height="50"/>
  </Grid>
</Window>

 

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về TextBlock trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Đánh giá

K9 SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
OanhBK đã bình luận 23:40 01-10-2019

Tại sao khi tạp xong project thì trong project của mình không có MainWindow.xaml

để thiết kế vậy ạ?

Phạm Tấn Thành Moderator đã bình luận 08:44 26-12-2018

Keyword for wpf: winning form wpf wcf mvvm wps office download visual studio 2010 visual studio express xaml visual studio 2012 wpf tutorial visual studio 2008 visual studio c# wpf c# wpf datagrid ms visual studio wpf mvvm wpf combobox wpf listview wpf grid windows presentation foundation wpf listbox wpf binding visual studio 2005 wpf application wpf treeview visual studio msdn windows visual studio wpf stackpanel wpf toolkit prism wpf wpf usercontrol wpf image wpf dockpanel wpf material design wpf controls wpf textbox wpf style wpf datatemplate wpf app xaml tutorial wpf margin windows wpf wpf chart wpf button wpf menu wpf canvas wpf data binding wpf textblock wpf scrollviewer c# wpf tutorial what is wpf wpf converter wpf itemscontrol wpf datacontext wpf gridview wpf richtextbox wpf custom control xaml designer wpf animation wpf viewbox wpf panel wpf datatrigger wpf themes wpf template wpf gridsplitter wpf expander wpf multibinding wpf slider wpf xaml wpf toolbar wpf page wpf controltemplate wpf dispatcher telerik wpf c# wpf datagrid wpf line wpf example wpf label wpf table wpf rectangle wpf layout visual studio wpf wpf uniformgrid xaml grid devexpress wpf visual studio 2003 wpf drag and drop wpf full form wpf ui wpf graph wpf 3d wpf ribbon wpf frame wpf path microsoft wpf впф xaml editor wpf design wpf datagrid style wpf framework wpf propertygrid wpf navigation wpf form wpf mediaelement wpf menuitem xaml button wpf wcf wpf window style wpf linux wpf calendar wpf developer wpf flowdocument wpf application c# wpf pdf c# wpf messagebox wpf winform wpf c wpf browser application c# wpf grid wpf dock wpf application examples windows foundation c# wpf treeview wpf book free wpf controls learn wpf wpf mdi c# wpf listview wpf wiki wpf meaning wpf report c# wpf chart wpf programming wpf ui framework wpf web wpf samples c# wpf combobox wpf download what is wpf application wpf drag drop c# wpf listbox wpf components wpf chart control wpf alternative wpf project wpf blend xaml example wpf sample application wpf msdn windows presentation foundation font cache what is wpf in c# wpf material wpf tutorial for beginners wpf gui wpf designer wpf grid control wpf performance wpf controls list visual studio training c# wpf example wpf stands for xaml controls telerik wpf controls wpf chart free telerik ui for wpf wpfs c# wpf textbox wpf browser windows presentation listview c# wpf wpf database combobox c# wpf wpf grid style wpf ui design wpf application tutorial wpf video que es wpf wpf xaml tutorial wpf cross platform wpf editor wpf library wpf layout controls wpf windows 10 c# wpf menu windows presentation foundation wpf c sharp wpf c# wpf animation wpf silverlight silverlight c# wpf windows 7 wpf diagram wpf basedon xaml resources wpf unleashed visual studio 2017 wpf application wpf windows presentation foundation tutorial wpf application icon wpf wikipedia windows presentation foundation unleashed wpf page vs window wpf tools wpf control library c# wpf controls c# wpf richtextbox wpf version windows presentation framework wpf introduction wpf elements wpf technology create wpf application c# wpf datepicker wpf number picker c# wpf datagridview wpf news wpf xml wpf xaml binding visual studio wpf tutorial wpf ui templates what does wpf stand for wpf icons xaml wpf interface wpf open source wpf visual wpf toolbox wpf ui toolkit wpf latest version wpf training c# wpf style wpf code timer c# wpf wpf application startup wpf toolkit datagrid devexpress wpf controls wpf software wpf guide silverlight vs wpf pwf full form wpf application settings wpf templates free wpf graph control wpf demo wpf ui controls wpf datagrid control c# wpf gridview open source wpf controls wpf graph library wpf desktop application deploy wpf application visual studio wpf application wpf application design combobox wpf c# xaml application wpf table control wpf gridviewcolumn wpf kurs dot net wpf wpf xaml style c# wpf panel wpf application examples in c# wpf tutorial español the wpf xaml samples wpf designer tool wpf forum wpf complete tutorial wpf replacement c# wpf themes wpf design templates free download what is windows presentation foundation wpf application download wpf application class timer wpf c# wpf gui design wpf controls overview wpf controls examples wpf 5 wpf datagrid sample c# wpf graph wpf website wpf ui library wpf 4 c# wpf ui wpf features treeview wpf c# wpf xbap wpf datagrid performance c# wpf page windows wpf application wpf 2 c# gui wpf silverlight xaml windows presentation foundation host wpf animation xaml c# wpf event wpf time control windows presentation forms c# wpf window simple wpf application wpf widgets learn wpf c# pro wpf windows wpf tutorial microsoft wpf tutorial wpf advanced tutorial vb wpf windows presentation foundation pdf c# wpf calculator what is wpf application in c# c# wpf template windows presentation foundation unleashed pdf c# listview wpf c# wpf calendar c# wpf form c# wpf line w pf c# timer wpf wpf tutorial msdn c# and wpf wpf without xaml download wpf office full form of wpf wpf xaml themes wpf application framework ms wpf wpf support wpf overview wpf4 visual studio wpf designer wpftoolkit datavisualization c# wpf graphics wpf platform microsoft wpf toolkit wpf xaml grid wpf application architecture wpf expression blend wpf create control wpf ide wpf and xaml c# combobox wpf wpf xaml designer xaml web application wpf gantt wpf xaml examples visual studio 2015 wpf wpf xaml button c# wpf design wpf styles free webbrowser c# wpf c# wpf xaml menu wpf c# define wpf wpf projects download c# wpf frame xaml vs wpf c# wpf dialog best wpf controls wpf user interface wpf gui examples datagridview wpf c# presentation foundation wpf 3 wpf schulung wpf demo application windows presentation foundation applications c# wpf colors c# wpf sample using wpf visual studio 2010 wpf publish wpf application c# wpf layout wpf xaml resources sample wpf application in c# wpf window control wpf application close wpf combobox xaml button c# wpf best wpf applications windows presentation foundation c# wpf uses slider c# wpf xaml programming wpf mac os dotnet wpf wpf dynamic controls wpf controls gallery wpf components free infragistics wpf controls wpf ui samples controles wpf free wpf controls library c sharp wpf tutorial tutorial wpf c# tutoriel wpf c# wpf application tutorial application wpf c# wpf application template wpf xaml template visual c# wpf wpf tutoriel microsoft presentation foundation wpf ui tutorial wpf application themes silverlight wcf wpf vs xaml how to use wpf wpf about window wpf 2016 wpf application development wpf ui components wpf ui elements silverlight grid wpf 5.0 wpf toolbox control all wpf controls wpf foundation wpf controller visual studio 2013 wpf wpf presentation wpf studio wpf xaml editor wpf desktop wpf toolkit controls c# wpf framework wpf toolkit documentation c# textbox wpf wpf toolkit examples visual studio 2012 wpf wpf application version timer in wpf application c# wpf application lifecycle visual studio presentation silverlight to wpf menu c# wpf open source wpf applications basic wpf application c# wpf all controls wpf application style c# wpf kurs wpf application events essential windows presentation foundation first wpf application wpf and silverlight c# xaml button c# wpf open window wpf c# menu build wpf application curso wpf c# c# wpf developer wpf steuerelemente wpf tutorial français how to create wpf application xceed wpf controls actipro wpf controls wpf projects in c# how to learn wpf wpf sdk wpf manual c# wpf toolkit richtextbox c# wpf free wpf ui framework wpf toolkit tutorial wpf ui kit wpf application c# tutorial syncfusion wpf controls vb wpf tutorial c# wpf browser c# datagridview wpf microsoft windows presentation foundation template wpf c# c# menu wpf wpf it windows presentation foundation download c# wcf einführung wpf wpf wpf visual studio theme visual studio wpf c# wpf t visual studio wpf controls wpf control development best wpf control library wpf component library wpf development tools wpf dashboard controls wpf application design examples wpf toolkit chart documentation modern ui wpf controls wpf controls demo microsoft wpf controls wpf gui editor c# wpf library wpf application c# example wpf professional best wpf controls suite wpf c# webbrowser common wpf controls develop wpf application wpf xaml controls windows presentation foundation examples windows 10 wpf support wpf web page control wpf c# windows wpf controls wpf standard controls wpf control suite wpf gui builder wpf website example wpf application web user interface wpf microsoft chart wpf c# wpf designer beautiful wpf wpf toolkit 4.0 wpf in windows 10 wpf control collection windows presentation format best wpf designs wpf performance toolkit vb wpf application design in wpf wpf data controls wpf window example datagrid wpf xaml microsoft windows presentation time control in wpf c# wpf programming wpf toolkit demo wpf listview c# binding xaml wpf wpf log control wpf c# design c# wpf sample applications wpf 2013 wpf toolkit treeview wpf programming language wpf navigation application wpf application ui wpf 3.0 wpf developer tools native ui elements in wpf whats wpf wpf link control introduction to wpf c# wpf application properties programming with wpf windows presentation foundation client application wpf open web page panel wpf c# wpf for windows 10 wpf new controls wpf pivot control new wpf controls wpf site presentation framework c# wpf form control windows presentation foundation application examples web control wpf graph c# wpf wpf grid sample wpf 7 wpf style c# wpf windows 8 wpf common controls ui in wpf visual studio wpf project wpf based applications tools for wpf wpf engine wpf control design sample project in wpf wpf rich ui sample wpf toolbar sample wpf sample programs programming windows presentation foundation wpf touch controls wpf media control using wpf toolkit wpf demo project toolbar c# wpf wpf datagrid layout c# button wpf great wpf applications wpf toolbox window wpf toolkit latest version windows presentation foundation plugin programming in wpf wpf control library example sample wpf ui silverlight in wpf simple wpf application c# wpf button c# wpf extended controls wpf application layout fast wpf datagrid microsoft wpf support wpf datagrid documentation windows presentation foundation book wpf 2015 xaml development visual studio 2015 wpf tutorial visual studio 2013 wpf application wpf ribbon visual studio 2013 wpf beautiful wpf 4 controls wpf chart control toolkit microsoft visual studio wpf c# wpf training wpf controls übersicht windows presentation foundation controls windows presentation foundation designer project wpf silverlight in wpf application wpf xaml layout wpf aspx wpf official site visual studio 2013 wpf tutorial windows presentation foundation demo microsoft wpf training visual studio 2012 wpf datagrid latest wpf toolkit introduction of wpf windows presentation foundation training wpf gui framework creating wpf application in c# developing wpf application c# wpf c# kurs wpf komponenten wpf tutorial visual studio 2015 sample application using wpf c# wpf components component wpf windows presentation foundation visual studio 2010 best free wpf controls xaml desktop application wpf client application wpf elemente wpf toolkit visual studio 2012 c# richtextbox wpf create wpf application c#

huytrang.lb90 đã bình luận 17:31 11-01-2018

Anh có tài liệu nào hay video hướng dẫn truyền Âm thanh Hình ảnh trực tiếp bằng windowform ko ạ.

hophan94 đã bình luận 18:39 13-11-2017

Anh có phần mềm nào viết bằng wpf chưa anh.

 

ABC đã bình luận 14:25 15-09-2017

cho em hỏi cách ẩn hiện mật khẩu khi click vào checkbox ạ??

Không có video.