Dùng C# chỉnh one hit quái

Megaman X4 Cheat với cheat engine

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi K9 Cập nhật lần cuối 15:31 31-12-2020 450 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Dùng C# chỉnh one hit quái

Dẫn nhập

Ở bài trước, Kteam đã hướng dẫn các bạn cách DÙNG C# CHỈNH ONE HIT BOSS . Trong bài này, Kteam sẽ hướng dẫn bạn cách Dùng C# chỉnh one hit quái.

Megaman X4 là một tựa game rất thú vị gắn bó với mình một thời gian dài qua điện tử bấm, khi mà máy tính hay lập trình còn là gì đó vô cùng xa vời. Mình còn nhớ nguyên mấy tháng mùa hè dí đầu dí cổ vào game để luyện tay qua màn, mãi mà không phá đảo được. Giờ vẫn còn cay! Vậy nên để thử thách bản thân, mình đã tạo ra một giải pháp giúp mình chinh phục "giấc mơ tuổi thơ này". Đó chính là TOOL CHEAT GAME MEGAMAN X4. :v :v :v


Nội dung

Để theo dõi bài này một cách tốt nhất bạn cần có kiến thức  về:

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về

 • Dùng C# chỉnh one hit quái

Phần mềm sử dụng

Tại thời điểm quay khóa này, mình sử dụng WPF nên phần mềm thông dụng sẽ là Visual Studio 2019. Bạn hoàn toàn có thể tải và sử dụng Visual Studio theo hướng dẫn bên trong bài CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN IDE VISUAL STUDIO 2015 (không sử dụng phiên bản thấp hơn) hoặc CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN IDE VISUAL STUDIO 2019


Source code tham khảo

MainWindow.xaml

<Window x:Class="MegamanUI.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:MegamanUI"
    mc:Ignorable="d"
    WindowStyle="None"
    Loaded="Window_Loaded"
    Closing="Window_Closing"
    ResizeMode="CanMinimize"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    Height="350" Width="550">
  <Window.Background>
    <ImageBrush ImageSource="Images/bg-kteam.png"></ImageBrush>
  </Window.Background>
  <Grid>
    <!--Control bar-->
    <DockPanel PreviewMouseLeftButtonDown="DockPanel_PreviewMouseLeftButtonDown"
          HorizontalAlignment="Stretch" LastChildFill="False" VerticalAlignment="Top" Background="Transparent" Height="25">
      <Image DockPanel.Dock="Right" Source="Images/x.png"
          Cursor="Hand"         
          PreviewMouseDown="Image_PreviewMouseDown_1"
          Margin="0 0 15 0">
        <Image.Style>
          <Style TargetType="Image">
            <Setter Property="Width" Value="12"></Setter>
            <Style.Triggers>
              <Trigger Property="Image.IsMouseOver" Value="True">
                <Setter Property="Width" Value="15"></Setter>
              </Trigger>
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </Image.Style>
      </Image>
      <Image DockPanel.Dock="Right" Source="Images/-.png" 
          PreviewMouseDown="Image_PreviewMouseDown"
          Margin="0 0 10 0" Cursor="Hand">
        <Image.Style>
          <Style TargetType="Image">
            <Setter Property="Width" Value="12"></Setter>
            <Style.Triggers>
              <Trigger Property="Image.IsMouseOver" Value="True">
                <Setter Property="Width" Value="15"></Setter>
              </Trigger>
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </Image.Style>
      </Image>
    </DockPanel>
    
    <Image Source="Images/megaman-logo-kteam.png"
        Height="30"
        Margin="28 3 0 0"
        Cursor="Hand"
        MouseDown="Image_MouseDown_1"
        HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"></Image>

    <Image Source="Images/kteam-logo.png"
        Height="30"
        Margin="0 0 40 10"
        Cursor="Hand"
        MouseDown="Image_MouseDown_2"
        HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom"></Image>

    <!--Injected-->
    <Image Height="220"
        Margin="0 0 40 10"
        Cursor="Hand"
        MouseDown="Image_MouseDown"
        MouseEnter="Image_MouseEnter"
        HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
      <Image.Style>
        <Style TargetType="Image">
          <Setter Property="Source" Value="Images/Megaman-Kteam.png"></Setter>
          <Style.Triggers>
            <MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger.Conditions>
                <Condition Binding="{Binding IsInjected}" Value="True"></Condition>
              </MultiDataTrigger.Conditions>
              <Setter Property="Source" Value="Images/Megaman-Gaea-Armor-Kteam.png"></Setter>
            </MultiDataTrigger>
            <MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger.Conditions>
                <Condition Binding="{Binding IsInjected}" Value="False"></Condition>
                <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=Self}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
              </MultiDataTrigger.Conditions>
              <Setter Property="Source" Value="Images/Megaman-Gaea-Armor-Kteam.png"></Setter>
            </MultiDataTrigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </Image.Style>
    </Image>
    
    <!--Created by K9-->
    <TextBlock FontFamily="{StaticResource mainFont}"
          Foreground="#00FFFF"
          VerticalAlignment="Bottom"
          HorizontalAlignment="Center"
          Margin="0 0 170 5"
          FontSize="20">
      <TextBlock.Style>
        <Style TargetType="TextBlock">
          <Setter Property="Text" Value="Created by K9"></Setter>
          <Style.Triggers>
            <EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded">
              <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource createStoryStart}"></BeginStoryboard>
            </EventTrigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </TextBlock.Style>
    </TextBlock>
    
    <!--One hit creep-->
    <Grid HorizontalAlignment="Center" 
        VerticalAlignment="Center"
        Height="90"
       Width="110"
        Cursor="Hand"
        Margin="0 0 280 130"
        MouseDown="Image_MouseDown_OneHitCreep"
        MouseEnter="Image_MouseEnter_OneHitCreep">
      <Image>
        <Image.Style>
          <Style TargetType="Image">
            <Setter Property="Source" Value="Images/OneHitCreep/OneHitCreep-kteam.png"></Setter>
            <Style.Triggers>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsOneHitCreep}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <Setter Property="Source" Value="Images/OneHitCreep/OneHitCreep-Active-kteam.png"></Setter>
              </MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsOneHitCreep}" Value="False"></Condition>
                  <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <Setter Property="Source" Value="Images/OneHitCreep/OneHitCreep-Active-kteam.png"></Setter>
              </MultiDataTrigger>
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </Image.Style>
      </Image>
      <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
            
          Width="50"
          Cursor="Hand"
        Margin="0 0 20 40"
          VerticalAlignment="Center">
        <TextBlock TextWrapping="Wrap" TextAlignment="Center" FontFamily="{StaticResource mainFont}">
          <TextBlock.Style>
            <Style TargetType="TextBlock">
              <Setter Property="Text" Value="ONE HIT CREEP"></Setter>
              <Setter Property="Foreground" Value="Gray"></Setter>
              <Style.Triggers>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsOneHitCreep}" Value="False"></Condition>
                    <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#00FFFF"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource oneHitStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsOneHitCreep}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#00FFFF"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource oneHitStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>                
              </Style.Triggers>
            </Style>
          </TextBlock.Style>
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </Grid>

    <!--Full life-->
    <Grid HorizontalAlignment="Center" 
        VerticalAlignment="Center"
        Height="90"
       Width="110"
        Cursor="Hand"
        Margin="0 100 280 0"
        MouseDown="Image_MouseDown_FullLife"
        MouseEnter="Image_MouseEnter_FullLife">
      <Image>
        <Image.Style>
          <Style TargetType="Image">
            <Setter Property="Source" Value="Images/FullLife/0%-FullLife-kteam.png"></Setter>
            <Style.Triggers>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsFullLife}" Value="False"></Condition>
                  <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <MultiDataTrigger.EnterActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource fullLifeImageStoryStart}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.EnterActions>
                <MultiDataTrigger.ExitActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource fullLifeImageStoryEnd}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.ExitActions>
              </MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsFullLife}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <MultiDataTrigger.EnterActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource fullLifeImageStoryStart}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.EnterActions>
                <MultiDataTrigger.ExitActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource fullLifeImageStoryEnd}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.ExitActions>
              </MultiDataTrigger>              
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </Image.Style>
      </Image>
      <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
          Width="70"
          Cursor="Hand"
        Margin="0 0 30 10"
          VerticalAlignment="Bottom">
        <TextBlock TextWrapping="Wrap" TextAlignment="Center" FontFamily="{StaticResource mainFont}">
          <TextBlock.Style>
            <Style TargetType="TextBlock">
              <Setter Property="Text" Value="FULL LIFE"></Setter>
              <Setter Property="Foreground" Value="Gray"></Setter>
              <Style.Triggers>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsFullLife}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#F300C6"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource fullLifeStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsFullLife}" Value="False"></Condition>
                    <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#F300C6"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource fullLifeStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
              </Style.Triggers>
            </Style>
          </TextBlock.Style>
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </Grid>

    <!--One hit Boss-->
    <Grid HorizontalAlignment="Center" 
        VerticalAlignment="Center"
        Height="110"
        Cursor="Hand"
        Margin="250 0 0 110"
        MouseDown="Image_MouseDown_OneHitBoss"
        MouseEnter="Image_MouseEnter_OneHitBoss">
      <Image>
        <Image.Style>
          <Style TargetType="Image">
            <Setter Property="Source" Value="Images/OneHitBoss/OneHitBoss-kteam.png"></Setter>
            <Style.Triggers>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsOneHitBoss}" Value="False"></Condition>
                  <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <Setter Property="Source" Value="Images/OneHitBoss/OneHitBoss-active-kteam.png"></Setter>
              </MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsOneHitBoss}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <Setter Property="Source" Value="Images/OneHitBoss/OneHitBoss-active-kteam.png"></Setter>
              </MultiDataTrigger>
              
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </Image.Style>
      </Image>
      <StackPanel HorizontalAlignment="Center"            
          Width="50"
          Cursor="Hand"
        Margin="30 20 0 0"
          VerticalAlignment="Center">
        <TextBlock TextWrapping="Wrap" TextAlignment="Center" FontFamily="{StaticResource mainFont}">
          <TextBlock.Style>
            <Style TargetType="TextBlock">
              <Setter Property="Text" Value="ONE HIT BOSS"></Setter>
              <Setter Property="Foreground" Value="Gray"></Setter>
              <Style.Triggers>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsOneHitBoss}" Value="False"></Condition>
                    <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#00FFFF"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource oneHitBossStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsOneHitBoss}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#00FFFF"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource oneHitBossStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
              </Style.Triggers>
            </Style>
          </TextBlock.Style>
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </Grid>

    <!--Imotal-->
    <Grid HorizontalAlignment="Center" 
        VerticalAlignment="Center"
        Height="55"
        Cursor="Hand"
        Margin="250 130 0 0"
        MouseDown="Image_MouseDown_Imotal"
        MouseEnter="Image_MouseEnter_Imotal">
      <Image>
        <Image.Style>
          <Style TargetType="Image">
            <Setter Property="Source" Value="Images/Imotal/0%-imotal-kteam.png"></Setter>
            <Style.Triggers>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsImotal}" Value="False"></Condition>
                  <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor,AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <MultiDataTrigger.EnterActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource imotalImageStoryStart}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.EnterActions>
                <MultiDataTrigger.ExitActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource imotalImageStoryEnd}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.ExitActions>
              </MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Condition Binding="{Binding IsImotal}" Value="True"></Condition>
                </MultiDataTrigger.Conditions>
                <MultiDataTrigger.EnterActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource imotalImageStoryStart}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.EnterActions>
                <MultiDataTrigger.ExitActions>
                  <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource imotalImageStoryEnd}"></BeginStoryboard>
                </MultiDataTrigger.ExitActions>
              </MultiDataTrigger>
              
            </Style.Triggers>
          </Style>
        </Image.Style>
      </Image>
      <StackPanel HorizontalAlignment="Right"            
          Width="100"            
          Cursor="Hand"
        Margin="0 0 6 6"
          VerticalAlignment="Bottom">
        <TextBlock TextWrapping="Wrap"
              FontSize="18"
              TextAlignment="Right" 
              FontFamily="{StaticResource mainFont}">
          <TextBlock.Style>
            <Style TargetType="TextBlock">
              <Setter Property="Text" Value="IMOTAL"></Setter>
              <Setter Property="Foreground" Value="Gray"></Setter>
              <Style.Triggers>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsImotal}" Value="False"></Condition>
                    <Condition Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType=Grid}, Path=IsMouseOver}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#F15A24"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource imotalStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
                <MultiDataTrigger>
                  <MultiDataTrigger.Conditions>
                    <Condition Binding="{Binding IsImotal}" Value="True"></Condition>
                  </MultiDataTrigger.Conditions>
                  <Setter Property="Foreground" Value="#F15A24"></Setter>
                  <MultiDataTrigger.EnterActions>
                    <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource imotalStoryStart}"></BeginStoryboard>
                  </MultiDataTrigger.EnterActions>
                </MultiDataTrigger>
              </Style.Triggers>
            </Style>
          </TextBlock.Style>
        </TextBlock>
      </StackPanel>
    </Grid>

    <!--Bảng thông báo thoát-->
    <Grid Visibility="{Binding IsQuitBoxShow}">
      <Grid Background="Blue" Opacity="0.4"></Grid>
      <Grid Height="150" Margin="0 0 0 50"
         HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
        <Image Source="Images/alert-box-kteam.png" Opacity="0.7"></Image>
        <TextBlock Text="ARE YOU SURE YOU WANT TO QUIT?" 
              HorizontalAlignment="Center"
              VerticalAlignment="Center"
              Width="180"
              TextAlignment="Center"
              Foreground="#D83E1A"
              TextWrapping="Wrap"
              FontSize="15" FontFamily="{StaticResource mainFont}"></TextBlock>
        <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0 0 20 20" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom">
          <TextBlock MouseDown="TextBlock_MouseDown" Cursor="Hand" FontSize="15" Text="YES" FontFamily="{StaticResource mainFont}" Foreground="#D83E1A"></TextBlock>
          <TextBlock FontSize="15" Text="/" FontFamily="{StaticResource mainFont}" Foreground="WhiteSmoke"></TextBlock>
          <TextBlock MouseDown="TextBlock_MouseDown_1" Cursor="Hand" FontSize="15" Text="NO" FontFamily="{StaticResource mainFont}" Foreground="WhiteSmoke"></TextBlock>
        </StackPanel>
      </Grid>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

using KAutoHelper;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Media;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace MegamanUI
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window,INotifyPropertyChanged
  {
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
      PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged;
      if (handler != null)
        handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }

    #region properties
    private Visibility _IsQuitBoxShow;
    public Visibility IsQuitBoxShow
    {
      get => _IsQuitBoxShow;
      set
      {
        _IsQuitBoxShow = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    private bool _IsInjected;
    public bool IsInjected
    {
      get => _IsInjected;
      set
      {
        _IsInjected = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    private bool _IsOneHitCreep;
    public bool IsOneHitCreep
    {
      get => _IsOneHitCreep;
      set
      {
        _IsOneHitCreep = value;
        OnPropertyChanged();
        OneHitCreep();
      }
    }

    private bool _IsOneHitBoss;
    public bool IsOneHitBoss
    {
      get => _IsOneHitBoss;
      set
      {
        _IsOneHitBoss = value;
        OnPropertyChanged();
        OneHitBoss();
      }
    }

    private bool _IsFullLife;
    public bool IsFullLife
    {
      get => _IsFullLife;
      set
      {
        _IsFullLife = value;
        OnPropertyChanged();
        PlayerFullLife();
      }
    }

    private bool _IsImotal;
    public bool IsImotal
    {
      get => _IsImotal;
      set
      {
        _IsImotal = value;
        OnPropertyChanged();
        
        PlayerImotal();
      }
    }

    private IntPtr _Handle;
    public IntPtr Handle
    {
      get => _Handle;
      set
      {
        _Handle = value;
        IsInjected = Handle != IntPtr.Zero;
      }
    }

    delegate void ThreadToStart();
    Thread _PlayerMaxHPThread;
    Thread _PlayerMaxLifeThread;
    Thread _Boss1HPThread;
    int _PlayerLifeInit = 0;

    SoundPlayer sp_active;
    SoundPlayer sp_hover;
    SoundPlayer sp_megaman;
    #endregion

    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.DataContext = this;

      FirstLoad();
    }

    #region methods
    void FirstLoad()
    {
      IsInjected = false;
      IsQuitBoxShow = Visibility.Hidden;

      LoadSound();
    }

    void LoadSound()
    {
      sp_active = new SoundPlayer(Properties.Resources.hover_2);
      sp_hover = new SoundPlayer(Properties.Resources.hover);
      sp_megaman = new SoundPlayer(Properties.Resources.megaman);
    }

    void PlaySoundMegaman()
    {
      sp_megaman.Play();
    }


    void PlaySoundActive()
    {
      sp_active.Play();
    }

    void PlaySoundHover()
    {
      sp_hover.Play();
    }

    void OneHitCreep()
    {
      if(IsOneHitCreep)
      {
        // 1 súng
        MemoryHelper.WriteInt(Handle, Handle, (uint)0x004D9C41, 9999999);

        // 3 súng
        MemoryHelper.WriteInt(Handle, Handle, (uint)0x004D9EC9, 9999999);

        // phi thuyền xanh
        MemoryHelper.WriteInt(Handle, Handle, (uint)0x004DA659, 9999999);
      }  
    }

    void PlayerImotal()
    {
      StartThread(ref _PlayerMaxHPThread, IsImotal, () => {
        IntPtr entryPlayerHPPoint = IntPtr.Add(Handle, 0x144F5C);
        var offset = 0x00544F5C;
        while (true)
        {
          MemoryHelper.WriteInt(Handle, entryPlayerHPPoint, (uint)offset, 2905376);
          Thread.Sleep(10);
        }
      });
    }

    void PlayerFullLife()
    {
      if(IsFullLife == false)
      {
        ResetPlayerLifeInit();
      }

      StartThread(ref _PlayerMaxLifeThread, IsFullLife, () => {
        IntPtr entryPlayerHPPoint = IntPtr.Add(Handle, 0x13A084);
        var offset = 0x0053A084;
        while (true)
        {
          MemoryHelper.WriteInt(Handle, entryPlayerHPPoint, (uint)offset, _PlayerLifeInit + 7);
          Thread.Sleep(10);
        }
      });
    }

    void OneHitBoss()
    {
      StartThread(ref _Boss1HPThread, IsOneHitBoss, () => {
        IntPtr entryBossHPPoint = IntPtr.Add(Handle, 0x13E13C);
        var offset = 0x0053E13C;
        while (true)
        {
          int bossHP = MemoryHelper.ReadInt(Handle, entryBossHPPoint, (uint)offset);
          if(bossHP > 1)
          {
            Thread.Sleep(10);
            int bossHP_new = MemoryHelper.ReadInt(Handle, entryBossHPPoint, (uint)offset);

            if(bossHP_new > bossHP)
            {
              Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(2));
            }
            MemoryHelper.WriteInt(Handle, entryBossHPPoint, (uint)offset, 1);
          }
          
          Thread.Sleep(10);
        }
      });
    }

    void StartThread(ref Thread thread, bool checkFlag, ThreadToStart func)
    {
      if (checkFlag)
      {
        if (thread != null)
        {
          try
          {
            thread.Abort();
          }
          catch { }
        }
        thread = new Thread(()=> { func(); });
        thread.IsBackground = true;
        thread.Start();
      }
      else
      {
        if (thread != null)
        {
          try
          {
            thread.Abort();
            thread = null;
          }
          catch { }
        }
      }
    }

    void LoadHandle()
    {
      var nProcess = Process.GetProcesses().Where(p=>p.ProcessName.Contains("MegaManX4")).ToList();
      if(nProcess.Count > 0)
      {
        Handle = MemoryHelper.OpenProcess(nProcess[0].Id);
      }
      else
      {
        Handle = IntPtr.Zero;
      }
    }

    void LoadPlayerLifeInit()
    {
      IntPtr entryPlayerLifePoint = IntPtr.Add(Handle, 0x13A084);
      _PlayerLifeInit = MemoryHelper.ReadInt(Handle, entryPlayerLifePoint, 0x0053A084);
    }

    void ResetPlayerLifeInit()
    {
      IntPtr entryPlayerLifePoint = IntPtr.Add(Handle, 0x13A084);
      MemoryHelper.WriteInt(Handle, entryPlayerLifePoint, 0x0053A084, _PlayerLifeInit);
    }
    #endregion


    #region events
    private void DockPanel_PreviewMouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      base.OnMouseLeftButtonDown(e);
      this.DragMove();
    }

    private void Image_PreviewMouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      WindowState = WindowState.Minimized;
    }

    private void Image_PreviewMouseDown_1(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      IsQuitBoxShow = Visibility.Visible;
    }

    private void Image_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      LoadHandle();
      //IsInjected = !IsInjected;
      PlaySoundActive();
    }

    private void Image_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if(!IsInjected)
        PlaySoundHover();
    }

    private void Image_MouseDown_OneHitCreep(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      IsOneHitCreep = !IsOneHitCreep;
      PlaySoundActive();
    }

    private void Image_MouseEnter_OneHitCreep(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!IsOneHitCreep)
        PlaySoundHover();
    }

    private void Image_MouseDown_OneHitBoss(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      IsOneHitBoss = !IsOneHitBoss;
      PlaySoundActive();
    }

    private void Image_MouseEnter_OneHitBoss(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!IsOneHitBoss)
        PlaySoundHover();
    }

    private void Image_MouseDown_FullLife(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      IsFullLife = !IsFullLife;
      PlaySoundActive();
    }

    private void Image_MouseEnter_FullLife(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!IsFullLife)
        PlaySoundHover();
    }

    private void Image_MouseDown_Imotal(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      IsImotal = !IsImotal;
      PlaySoundActive();
    }

    private void Image_MouseEnter_Imotal(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!IsImotal)
        PlaySoundHover();
    }

    #endregion

    private void Image_MouseDown_1(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      if(!IsInjected)
      {
        LoadHandle();

        if(IsInjected)
        {
          IsOneHitBoss = true;
          IsOneHitCreep = true;
          IsFullLife = true;
          IsImotal = true;
        }
        else
        {
          IsOneHitBoss = false;
          IsOneHitCreep = false;
          IsFullLife = false;
          IsImotal = false;
        }
      }
      else
      {
        IsOneHitBoss = !IsOneHitBoss;
        IsOneHitCreep = !IsOneHitCreep;
        IsFullLife = !IsFullLife;
        IsImotal = !IsImotal;
      }
     
      PlaySoundMegaman();
    }

    private void Image_MouseDown_2(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://www.howkteam.vn/");
    }

    private void TextBlock_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void TextBlock_MouseDown_1(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      IsQuitBoxShow = Visibility.Hidden;
    }

    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      LoadHandle();
      LoadPlayerLifeInit();
    }

    private void Window_Closing(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      ResetPlayerLifeInit();
    }
  }
}

Assest file

Nhằm giúp bạn có thể trải nghiệm hiệu ứng tool một cách tốt nhất, và chủ động trong việc sử dụng source. Kteam hỗ trợ full source code và các file liên quan tại phần ASSEST bên dưới nhé

Trong file này có gì???

Lưu ý: File này khác hoàn toàn file Assest khóa Megaman UI trước đó.

 1. KAutoHelper.dll: File thư viện hỗ trợ của Kteam phát triển. Có class MemoryHelper hỗ trợ thao tác với memory
 2. Project.rar : File project hoàn chỉnh (Lưu ý nếu báo sai đường dẫn thư viện thì xóa References KAutoHelper.dll rồi add lại)
 3. Project_UI.rar: File Project chưa có code xử lý cheat(Chỉ có UI. Xem series Megaman UI để nắm rõ hơn)
 4. Megaman Cheat build.rar: File auto cheat hoàn chỉnh. Mở file exe lên mà chơi thôi
  • Cách dùng: mở game sẵn, vào màn chơi. Mở tool lên. Nhấn vào nhân vật để kết nối với game sau đó nhấn vào các chức năng mong muốn là được.
  • Hoặc đơn giản hơn là nhấn vào logo MegamanX4 góc trên trái và chơi
 5. MegamanX4 game install.exe :File cài đặt game

Kết

Qua bài này, Kteam đã hướng dẫn các bạn cách dùng C# chỉnh one hit quái và hoàn thiện tool của chúng ta.

Hy vọng đây là một khóa học hữu ích, mở đường cho bạn nào muốn dấn thân sâu hơn vào nghiên cứu cheat engine hoặc Auto tool game.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

K9

Nhà sáng lập Howkteam.com & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Megaman X4 Cheat với cheat engine

Megaman X4 là một tựa game rất thú vị gắn bó với mình một thời gian dài qua điện tử bấm, khi mà máy tính hay lập trình còn là gì đó vô cùng xa vời. Mình còn nhớ nguyên mấy tháng mùa hè dí đầu dí cổ vào game để luyện tay qua màn, mãi mà không phá đảo được. Giờ vẫn còn cay! Vậy nên để thử thách bản thân, mình đã tạo ra một giải pháp giúp mình chinh phục "giấc mơ tuổi thơ này". Đó chính là TOOL CHEAT GAME MEGAMAN X4. :v :v :v

Ở khóa học LẬP TRÌNH GIAO DIỆN MEGAMAN TOOL VỚI WPF chúng ta đã cùng nhau tạo ra giao diện khá ngầu. Tiếp theo trong khóa này, Kteam sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Cheat Engine để tạo ra Tool Megaman. Nào! Chúng ta cùng bắt đầu với khóa Megaman X4 Cheat với cheat engine

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.