Kiểu dữ liệu Set trong Python

Lập trình Python cơ bản

3.7 (6 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 20:40 15-12-2019 35.883 lượt xem 13 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Kiểu dữ liệu Set trong Python

Dẫn nhập

Trong các bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn một số container của Python.

Ở bài này Kteam sẽ giới thiệu tới bạn một container khác đó chính KIỂU DỮ LIỆU SET trong Python.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề

 • Giới thiệu về Set trong Python
 • Cách khởi tạo Set
 • Một số toán tử với Tuple trong Python
 • Indexing và cắt Set trong Python
 • Các phương thức của Set
 • Set không phải là một hash object

Giới thiệu về Set trong Python

Set là một container, tuy nhiên không được sử dụng nhiều bằng LIST hay TUPLE.

Một Set gồm các yếu tố sau:

 • Được giới hạn bởi cặp ngoặc {}, tất cả những gì nằm trong đó là những phần tử của Set.
 • Các phần tử của Set được phân cách nhau ra bởi dấu phẩy (,).
 • Set không chứa nhiều hơn 1 phần tử trùng lặp

Set chỉ có thể chứa các hashable object nhưng chính nó không phải là một hashable object. Do đó, bạn không thể chứa một set trong một set.

Ví dụ: 

>>> set_1 = {69, 96}
>>> set_1
{96, 69}
>>> type(set_1) # kiểu set thuộc lớp set
<class 'set'>
>>> set_2 = {'How Kteam'}
>>> set_2
{'How Kteam'}
>>> set_3 = {(69, 'Free Education'), (1, 2, 3)}
>>> set_3
{(69, 'Free Education'), (1, 2, 3)}
>>> set_4 = {[1, 2], [3, 4]}
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> set_5 = {(1, 2, ['How Kteam'])}
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
>>> set_6 = {1, 2, {'HowKteam'}}
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'set'

Cách khởi tạo Set

Sử dụng cặp  dấu ngoặc {} và đặt giá  trị bên trong

Cú pháp:

{<giá trị thứ nhất>, <giá trị thứ hai>, .., <giá trị thứ n – 1>, <giá trị thứ n>}

Lưu ý: Khi khởi tạo bằng cách này, ít nhất phải có một giá trị.

Ví dụ:

>>> set_ = {1, 2, 3, 4}
>>> set_
{1, 2, 3, 4}
>>> set_1 = {1, 1, 1} # các giá trị trùng lặp bị loại bỏ
>>> set_1
{1}
>>> empty_set = {} # thử khởi tạo set rỗng
>>> empty_set
{}
>>> type(empty_set) # không phải là set
<class 'dict'>

Sử dụng Set Comprehension

>>> set_1 = {value for value in range(3)}
>>> set_1
{0, 1, 2}

Sử dụng constructor Set

Cú pháp:

set(iterable)

Công dụng: Giống hoàn toàn với việc bạn sử dụng constructor List. Khác biệt duy nhất là constructor Set sẽ tạo ra một Set.

Ví dụ: 

>>> set_1 = set((1, 2, 3))
>>> set_1
{1, 2, 3}
>>> set_2 = set('How Kteam')
>>> set_2 # set không quan tâm đến vị trí của các phần tử
{'o', ' ', 'a', 'm', 'H', 'K', 't', 'w', 'e'}
>>> set_3 = set('aaaaaaaaa')
>>> set_3
{'a'}
>>> set_4 = set([1, 6, 8, 3, 1, 1, 3, 6])
{8, 1, 3, 6}
>>> empty_set = set() # cách bạn tạo được empty set
>>> empty_set
set()

Một số toán tử với Set trong Python

Nhằm giúp các bạn dễ hiểu hơn về các toán tử với Set trong Python, Kteam minh họa các set dưới dạng biểu đồ Venn, với S1, S2 tương ứng các Set1, Set2 chứa các phần tử.

Toán tử in

Cú pháp:

value in <Set>

Công dụng: Kết quả trả về là True nếu value xuất hiện trong Set. Ngược lại sẽ là False

Ví dụ:

>>> 1 in {1, 2, 3}
True
>>> 4 in {'a', 'How Kteam', 5}
False

Toán tử -

Cú pháp:

<Set1> - <Set2>

Công dụng: Kết quả trả về là một Set gồm các phần tử chỉ tồn tại trong Set1 mà không tồn tại trong Set2

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} – {2, 3}
{1}
>>> {1, 2, 3} - {4}
{1, 2, 3}
>>> {1, 2, 3} - {1, 2, 3}
set()
>>> {1, 2, 3} - {1, 2, 3, 4}
set()

Toán tử &

Cú pháp:

<Set1> & <Set2>

Công dụng: Kết quả trả về là một Set chứa các phần tử vừa tồn tại trong Set1 vừa tồn tại trong Set2

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} & {4, 5}
set()
>>> {1, 2, 3} & {1, 4, 5}
{1}
>>> {1, 2, 3} & {1, 2, 3}
{1, 2, 3}

Toán tử |

Cú pháp:

<Set1> | <Set2>

Công dụng:  Kết quả trả về là một Set chứa tất cả các phần tử tồn tại trong hai Set

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} | {1, 2, 3}
{1, 2, 3}
>>> {1, 2, 3} | {4, 5}
{1, 2, 3, 4, 5}

Toán tử ^

Cú pháp:

<Set1> ^ <Set2>

Công dụng:  Kết quả trả về là một Set chứa tất cả các phần tử chỉ tồn tại ở một trong hai Set

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} ^ {4, 5}
{1, 2, 3, 4, 5}
>>> {1, 2, 3} ^ {1, 2, 3}
set()
>>> {1, 2, 3} ^ {1, 4}
{2, 3, 4}

Indexing và cắt Set trong Python

Ở trên Kteam đã đề cập về việc set không quan tâm đến vị trí của phần tử nằm trong set. Nên, việc indexing và cắt set trong Python không được hỗ trợ.


Các phương thức của Set

Set cũng có khá nhiều phương thức. Nhưng Kteam chỉ giới thiệu một số phương thức cơ bản.

Phương thức clear

Cú pháp:

<Set>.clear()

Công dụng: Loại bỏ hết tất cả các phần tử có trong Set

Ví dụ:

>>> set_ 1= {1, 2}
>>> set_1.clear()
>>> set_1
set()

Phương thức pop

Cú pháp:

<Set>.pop()

Công dụng: Kết quả trả về một giá trị được lấy ra từ Set, đồng thời loại bỏ giá trị đã lấy ra khỏi Set ban đầu

 • Nếu là set rỗng, sẽ có lỗi

Ví dụ:

>>> set_1 = {1, 2}
>>> set_1.pop()
1
>>> set_1
{2}
>>> set_1.pop()
2
>>> set_1
set()
>>> set_1.pop()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'pop from an empty set'

Lưu ý: trong một số trường hợp, bạn sẽ pop được các giá trị từ set ra từ bé đến lớn. Nhưng đó không phải bản chất của nó, việc pop này liên quan đến các giá trị của hàm hash trong của các phần từ. Đó là lí do set chỉ chứa các phần tử là các hashable object. Vì kiến thức này không quan trọng ở mức cơ bản nên Kteam xin phép được bỏ qua.


Phương thức remove

Cú pháp:

<Set>.remove(value)

Công dụng: Loại bỏ giá trị value ở trong Set. Nếu như value không ở trong Set, thông báo lên lỗi KeyError.

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> a.remove(1)
>>> a
{2}
>>> a.remove(3)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 3

Phương thức discard

Cú pháp:

<Set>.discard(value)

Công dụng: Loại bỏ giá trị value ở trong Set. Nếu như value không ở trong Set, thì sẽ bỏ qua.

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> a.discard(1)
>>> a
{2}
>>> a.discard(4)
>>> a
{2}

Phương thức copy

Cú pháp:

<Set>.copy()

Công dụng: Trả về một bản sao của Set

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> b = a.copy()
>>> b
{1, 2}
>>> a
{1, 2}

Phương thức add

Cú pháp:

<Set>.add(value)

Công dụng: Thêm value vào trong set. Nếu như value đã có trong Set thì bỏ qua.

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> a.add(3)
>>> a
{1, 2, 3}
>>> a.add(2)
>>> a
{1, 2, 3}

Set không phải là một hash object

Đúng như vậy! Điều đó có thể chứng minh theo hai cách:

Ở ví dụ dưới, bạn cũng thấy, ta đã thay đổi nội dung của set nhưng id của set vẫn là id ban đầu

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> id(a)
52255360
>>> a.add(3)
>>> id(a)
52255360

Thêm nữa, set không thể chứa một set khác

>>> a = {1, 2}
>>> b = {a}
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'set'

Củng cố bài học

Câu hỏi củng cố

Giải thích lí do tại sao lại có sự thay đổi ở set a? Cho giải pháp khắc phục?

>>> a = {1, 2}
>>> b = a
>>> b.clear()
>>> a # tại sao lại trở thành set rỗng?
set()

Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Kteam khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất! 


Kết luận

Bài viết này đã giới thiệu cho các bạn KIỂU DỮ LIỆU SET TRONG PYTHON.

Ở bài sau, Kteam sẽ nói về một kiểu dữ liệu khác của Python chính là KIỂU DỮ LIỆU DICT (DICTIONARY).

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Kiểu dữ liệu Set trong Python dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Python cơ bản

Lập trình Python cơ bản - Con shi tồ

Đánh giá

Lê Long Trường Thịnh đã đánh giá 20:33 09-04-2020

x2team đã đánh giá 22:30 06-02-2020

sau

thanhtu.vn.1999 đã đánh giá 21:48 22-11-2019

VMPhuong đã đánh giá 10:28 16-10-2019

lhphuc đã đánh giá 07:49 10-07-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hoangesc đã bình luận 15:30 07-06-2020

tôi thấy trong video bạn hướng dẫn có nói toán tử ^ giống với - và đưa ra 1 ví dụ chứng minh. Theo thử nghiệm của tôi thì do bạn đưa ra 1 trường hợp đặc biệt nên mới cho kết quả giống nhau. Trên thực tế 2 toán tử này rất khác. Cụ thể code và kết quả như sau:

set7 = {1,2,3,4}
set8 = {3,4,5}
print("set7 ^ set8:",set7 ^ set8) => KQ:set7 ^ set8: {1, 2, 5}
print("set8 ^ set7:",set8 ^ set7) => KQ:set8 ^ set7: {1, 2, 5}
print("set7 - set8:",set7 - set8) => KQ:set7 - set8: {1, 2}
print("set8 - set7:",set8 - set7) => KQ:set8 - set7: {5}
thanhtu.vn.1999 đã bình luận 21:48 22-11-2019

Em cảm ơn anh ạ , rất dễ hiểu , hy vọng team càng ngày càng phát triển để mang đến nhiều bài học chất lượng hơn 

lhphuc đã bình luận 20:46 10-07-2019

Cần nhiều bài tập luyện và lí thuyết :l

minhtuan1709 đã bình luận 14:49 29-06-2019

Kteam có bài tập Python từng phần không ạ , em muốn luyện tập thêm mà câu hỏi củng cố ít quá .  

tdkhoa2018 đã bình luận 10:13 26-06-2019

Set không phải là một hash object.

Set chỉ chứa phần tử là hash object --> Set cũng không phải là unhash object.
Vậy Set là object gì thế ad? 

Không có video.