Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với...

Serial tutorial lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 0/5 (68 reviews)

Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Đã đăng 2016-11-25 08:29:24 bởi HowKteam
6 bình luận 11770 lượt xem
Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 0 /5 stars (1 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • SQL server
 • Xử lý ngày tháng năm

Code Data.sql

CREATE DATABASE QuanLyQuanCafe
GO

USE QuanLyQuanCafe
GO

-- Food
-- Table
-- FoodCategory
-- Account
-- Bill
-- BillInfo

CREATE TABLE TableFood
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Bàn chưa có tên',
	status NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Trống'	-- Trống || Có người
)
GO

CREATE TABLE Account
(
	UserName NVARCHAR(100) PRIMARY KEY,	
	DisplayName NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Kter',
	PassWord NVARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT 0,
	Type INT NOT NULL DEFAULT 0 -- 1: admin && 0: staff
)
GO

CREATE TABLE FoodCategory
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Chưa đặt tên'
)
GO

CREATE TABLE Food
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	name NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT N'Chưa đặt tên',
	idCategory INT NOT NULL,
	price FLOAT NOT NULL DEFAULT 0
	
	FOREIGN KEY (idCategory) REFERENCES dbo.FoodCategory(id)
)
GO

CREATE TABLE Bill
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	DateCheckIn DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
	DateCheckOut DATE,
	idTable INT NOT NULL,
	status INT NOT NULL DEFAULT 0 -- 1: đã thanh toán && 0: chưa thanh toán
	
	FOREIGN KEY (idTable) REFERENCES dbo.TableFood(id)
)
GO

CREATE TABLE BillInfo
(
	id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
	idBill INT NOT NULL,
	idFood INT NOT NULL,
	count INT NOT NULL DEFAULT 0
	
	FOREIGN KEY (idBill) REFERENCES dbo.Bill(id),
	FOREIGN KEY (idFood) REFERENCES dbo.Food(id)
)
GO

INSERT INTO dbo.Account
    ( UserName ,
     DisplayName ,
     PassWord ,
     Type
    )
VALUES ( N'K9' , -- UserName - nvarchar(100)
     N'RongK9' , -- DisplayName - nvarchar(100)
     N'1' , -- PassWord - nvarchar(1000)
     1 -- Type - int
    )
INSERT INTO dbo.Account
    ( UserName ,
     DisplayName ,
     PassWord ,
     Type
    )
VALUES ( N'staff' , -- UserName - nvarchar(100)
     N'staff' , -- DisplayName - nvarchar(100)
     N'1' , -- PassWord - nvarchar(1000)
     0 -- Type - int
    )
GO

CREATE PROC USP_GetAccountByUserName
@userName nvarchar(100)
AS 
BEGIN
	SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = @userName
END
GO

EXEC dbo.USP_GetAccountByUserName @userName = N'k9' -- nvarchar(100)

GO

CREATE PROC USP_Login
@userName nvarchar(100), @passWord nvarchar(100)
AS
BEGIN
	SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = @userName AND PassWord = @passWord
END
GO

Code DataProvider.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class DataProvider
  {
    private static DataProvider instance; // Ctrl + R + E

    public static DataProvider Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new DataProvider(); return DataProvider.instance; }
      private set { DataProvider.instance = value; }
    }

    private DataProvider(){}

    private string connectionSTR = "Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=QuanLyQuanCafe;Integrated Security=True";

    public DataTable ExecuteQuery(string query, object[] parameter = null)
    {
      DataTable data = new DataTable();

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
        
        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }
        
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command);

        adapter.Fill(data);

        connection.Close();
      }

      return data;
    }

    public int ExecuteNonQuery(string query, object[] parameter = null)
    {
      int data = 0;

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        data = command.ExecuteNonQuery();

        connection.Close();
      }

      return data;
    }

    public object ExecuteScalar(string query, object[] parameter = null)
    {
      object data = 0;

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        data = command.ExecuteScalar();

        connection.Close();
      }

      return data;
    }
  }
}

Code AccountDAO.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class AccountDAO
  {
    private static AccountDAO instance;

    public static AccountDAO Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; }
      private set { instance = value; }
    }

    private AccountDAO() { }

    public bool Login(string userName, string passWord)
    {
      string query = "USP_Login @userName , @passWord";

      DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query, new object[]{userName, passWord});
      
      return result.Rows.Count > 0;
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị số bàn theo CSDL.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
Louis Yip 2018-06-22 13:19:32

An unhandled exception of type 'System.Data.SqlClient.SqlException' occurred in System.Data.dll

Additional information: Could not find stored procedure 'USP_Login'. 

Mọi người cho em hỏi , em làm như trên series anh dạy vậy mà nó báo không tìm được USP_Login là sao vậy ạ .

Mong mọi người giúp đỡ em ạ 

Cảm ơn mọi người

 

0 bình chọn
Reply
Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
hoainamsl12345 2018-06-14 23:33:12

'INSERT dbo.Account( UserName ,DisplayName ,PassWord ,Type)VALUES  ( N'GG' , N'1' , N'0' , 0 )-- 

Em thêm câu lệnh đó vào txbPassWord  nó báo mật khẩu hoặc tk sai nhưng nó vẫn tiếp tục thực hiện câu lệnh tiếp theo, nếu giả sử kẻ tấn công nhập

' drop table Account--

thì tạch à

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
hoainamsl12345 2018-06-23 02:35:04
Co cach r replace ' thanh ''
0 bình chọn
Reply
Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
anhduongduc92 2018-02-26 13:01:54

ad  cho em hỏi ngu cái ! 

phần MessageBox.Show mình muốn tăng cớ chữ khi chạy ứng dụng nhìn nó hơi nhỏ thì làm ntn ? 

 

0 bình chọn
Reply
Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
ledanhngocson 2017-12-20 18:43:56

data sql chưa có thư viện lưu trữ USP_GetTableList anh ơi

0 bình chọn
Reply
Hạn chế lỗi SQL Injection cho phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform
Nguyễn Thái Hoc 2017-09-06 15:25:26

cảm ơn a, quá hay, đến jo mới biết được tầm quan trọng của stored proc

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education