Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression

Machine Learning cơ bản với NumPy

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Huy Trịnh Cập nhật lần cuối 21:44 31-08-2020 9.335 lượt xem 15 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression

Dẫn nhập

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về HÀM J(θ) CHO LINEAR REGRESSION.

Ở bài này Kteam sẽ giới thiệu đến các bạn Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression.


Nội dung

Để theo dõi bài này tốt nhất bạn cần có kiến thức về:

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

 • Gradient Descent là gì?
 • Công thức Gradient Descent.
 • Công thức Gradient Descent cho Linear Regression.
 • Lập trình Gradient Descent cho Linear Regression.
 • Lưu ý về Gradient Descent.

Gradient Descent là gì ?

Qua các bài trước, chúng ta đã biết được cách dự đoán kết quả với parameter có sẵn, đánh giá được độ chính xác của bộ parameter đó. Gradient Descent chính là thuật toán được sử dụng để “tìm” ra bộ parameter trong những bài trước.

Như trong bài HÀM J(θ) CHO LINEAR REGRESSION mà Kteam đã giới thiệu, nếu ta vẽ biểu đồ của hàm J(θ) của Linear Regression, ta sẽ được biểu đồ lõm:

Gradient Descent, Python, Kteam, Howkteam

Nhiệm vụ của thuật toán Gradient Descent là giảm J(θ) xuống nhỏ nhất, với biểu đồ trên thì cũng đồng nghĩa với việc tìm đường đến nơi thấp nhất trong biểu đồ.

Cách thuật toán thực hiện là dùng giải tích để tính độ dốc (slope) của điểm hiện tại trên biểu đồ rồi di chuyển đến nơi thấp hơn từng bước một.

Gradient Descent, Python, Kteam, Howkteam

Bộ parameter Theta tối ưu nhất sẽ nằm tại nơi có J(θ) thấp nhất. Gradient Descent sẽ dừng lại khi đến điểm thấp nhất.


Công thức Gradient Descent

Gradient Descent sử dụng phương pháp giải tích để tìm parameter Theta, công thức chung của Gradient Descent là:

\theta := \theta - \alpha \frac{\partial }{\partial \theta}J(\theta)

Nhìn chung, Gradient Descent sẽ điều chỉnh parameter Theta theo \alpha \frac{\partial }{\partial \theta}J(\theta) với:

 • \alpha là độ lớn của các bước giảm.
 • \frac{\partial }{\partial \theta}J(\theta) là đạo hàm của hàm J(θ), có tác dụng tính độ dốc của điểm hiện tại. Nếu độ dốc lớn sẽ thay đổi nhiều, đến khi slope = 0, điểm trũng, thấp nhất của hàm J(θ).

Toàn bộ thuật toán sẽ là:

Repeat until <reach minimum> {

\theta:= \theta - \alpha \frac{\partial }{\partial \theta}J(\theta)

}

Qua mỗi vòng lặp Gradient Descent, J(θ) ngày càng chính xác hơn.


Gradient Descent cho Linear Regression

Kteam đã tính sẵn công thức Gradient Descent cho các bạn. Nếu bạn biết giải tích, bạn cũng có thể tự mình giải  \frac{\partial }{\partial \theta}J(\theta).

Công thức:

\theta:= \theta - \frac{\alpha}{m}\sum_{1}^{m}((h_{\theta}(X)-y)*X)

Để tiện hơn cho việc lập trình, ta có thể rút gọn \sum_{1}^{m}((h_{\theta}(X)-y)*X) thành:

\theta:= \theta - \frac{\alpha}{m}*(X^T * (X*\theta - y))

Vì khi nhân ma trận, kết quả sẽ là tổng của các tích nên chúng ta không cần sử dụng tổng  \sum_{1}^{m} nữa.


Lập trình Gradient Descent

Trong bài này chúng ta chỉ làm việc với Univariate Problem vì ở Multivariate Problem ta sẽ cần làm thêm một bước là feature normalize, Kteam sẽ hướng dẫn trong bài sau.

Import data

Kteam đã cung cấp sẵn resource của bài viết này tại:

Bài 5 - Resources

Tương tự các bài trước, đầu tiên ta sẽ load raw data, sau đó tách riêng X và y.

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt #thư viện vẽ biểu đồ
from functions import *
#import toàn bộ file data.txt
raw = np.loadtxt(‘data.txt’, delimiter = ',')
#Tách lấy X
X = np.copy(raw)
X[:,1] = X[:,0]
#thêm bias 1
X[:,0] = 1
#Tách lấy y
y = raw[:,1]

Gradient Descent

Bây giờ chúng ta sẽ lập trình một hàm riêng để thực hiện :

#file functions.py
#define GradientDescent
def GradientDescent(X,y,alpha=0.02,iter=5000): #giá trị mặc định của alpha là 0.02, iter (số vòng lặp tối đa) là 5000

Variables

Set các biến cần dùng:

#Giá trị ban đầu của theta = 0
theta = np.zeros(np.size(X,1)) #số lượng theta bằng số cột của X
#array lưu lại các giá trị J trong quá trình lặp
J_hist = np.zeros((iter,2)) # kích thước là iter*2, cột đầu chỉ là các số từ 1 đến iter để tiện cho việc plot. Kích thước được truyền vào qua một tupple
#kích thước của training set
m = np.size(y)
#ma trận ngược (đảo hàng và cột) của X
X_T = np.transpose(X)
#biến tạm để kiểm tra tiến độ Gradient Descent
pre_cost = computeCost(X,y,theta)

Gradient Descent loop

Bắt đầu vòng lặp của Gradient Descent:

for i in range(0,iter):
  #tính sai số (predict – y)
  error = predict(X,theta) – y
  #thực hiện gradient descent để thay đổi theta
  theta = theta – (alpha/m)*(X_T @ error)

Vậy là xong phần Gradient Descent cơ bản, nhưng để thuật toán tốt hơn, ta sẽ tự động dừng lại khi đạt đến điểm tối ưu. Cách nhận biết là khi qua một vòng lặp nhưng J(θ) không thay đổi nhiều (Kteam chọn mốc là <10-15).

Break check

#tính J hiện tại
cost = computeCost(X,y,theta)
#so sánh với J của vòng lặp trước, so sánh 15 chữ số thập phân
if np.round(cost,15) == np.round(pre_cost,15):
  #in ra vòng lặp hiện tại và J để dễ debug
  print(‘Reach optima at I = %d ; J = %.6f’%(i,cost))
  #thoát vòng lặp
  break
#cập nhật pre_cost
pre_cost = cost

Save history

Vậy là đã xong thuật toán Gradient Descent, nếu bạn muốn debug kĩ hơn nữa, bạn có thể ghi lại quá trình thay đổi của J(θ) trong vòng lặp:

for i in range(0,iter): #vòng lặp gradient descent
  #... các dòng lệnh ở trên …
  #lưu lại index vòng lặp hiện tại
  J_hist[i, 0] = i
  #lưu lại J hiện tại
  J_hist[i, 1] = cost
#--bên trong câu điều kiện kiểm tra cost == pre_cost—
#thêm tất cả các index còn lại sau khi break
J_hist[i:,0] = range(i,iter)
#giá trị J sau khi break sẽ như cũ
J_hist[i:,1] = cost
#break vòng lặp
break

Return

Sau cùng, trả về kết quả

yield theta
yield J_hist

Sử dụng Gradient Descent function

Ở trên chúng ta đã load và chia data. Bây giờ sẽ là bước sử dụng Gradient Descent để train – tìm theta.

#file main.py
#Train data
[Theta, J_hist] = GradientDescent(X,y)#mặc định alpha = 0.02 iter = 5000

Khi đã có được parameter Theta, ta có thể dự đoán như những bài trước.

#Predict
predict = predict(X,Theta) * 10000#chuyển về đơn vị người
#Plot kết quả
plt.figure(1)
plt.plot(X[:,1],y,’rx’)
plt.plot(X[:,1],predict/10000,’-b’) #đơn vị gốc: nghìn người
plt.show()#nếu bạn muốn vẽ thêm biểu đồ J(θ), hàm show được gọi sau khi vẽ biểu đồ J(θ)

Gradient Descent, Python, Kteam, Howkteam

Vẽ biểu đồ hàm J(θ)

Để debug, bạn có thể vẽ hàm J(θ) như sau:

plt.figure(2)
plt.plot(J_hist[:,0],J_hist[:,1],’-r’)
plt.show() #chỉ gọi 1 lần trong chương trình để hiển thị các biểu đồ cùng lúc

Gradient Descent, Python, Kteam, Howkteam

Bonus: progress bar

Khi train data, có thể bạn đặt iter quá lớn khiến cho việc chờ đợi dễ nản, vô vọng. Vì thế, bạn có thể define thêm một hàm để in progress bar để biết được tiến độ train:

#file functions.py
#Kteam đã lập trính sẵn hàm printProgressBar, bạn có thể tham khảo
def printProgressBar (iteration, total, suffix = ''):
  percent = ("{0:." + str(1) + "f}").format(100 * ((iteration+1) / float(total)))
  filledLength = int(50 * iteration // total)
  bar = '=' * filledLength + '-' * (50- filledLength)
  print('\rTraining: |%s| %s%%' % (bar, percent), end = '\r')
  # Print New Line on Complete
  if iteration == total: 
    print()

Sử dụng

Để sử dụng, chỉ cần dùng hàm trong mỗi vòng lặp:

#file functions.py
#--vòng lặp gradient descent—
printProgressBar(i,iter)

Source code

 • File functions.py
#file functions.py
#Kteam đã lập trính sẵn hàm printProgressBar, bạn có thể tham khảo
def printProgressBar (iteration, total, suffix = ''):
  percent = ("{0:." + str(1) + "f}").format(100 * ((iteration+1) / float(total)))
  filledLength = int(50 * iteration // total)
  bar = '=' * filledLength + '-' * (length - filledLength)
  print('\rTraining: |%s| %s%%' % (bar, percent), end = '\r')
  # Print New Line on Complete
  if iteration == total: 
    print()
def GradientDescent(X,y,alpha=0.02,iter=5000): #giá trị mặc định của alpha là 0.02, iter (số vòng lặp tối đa) là 5000
  #Giá trị ban đầu của theta = 0
  theta = np.zeros(np.size(X,1)) #số lượng theta bằng số cột của X
  #array lưu lại các giá trị J trong quá trình lặp
  J_hist = np.zeros((iter,2)) # kích thước là iter*2, cột đầu chỉ là các số từ 1 đến iter để tiện cho việc plot. Kích thước được truyền vào qua một tupple
  #kích thước của training set
  m = np.size(y)
  #ma trận ngược (đảo hàng và cột) của X
  X_T = np.transpose(X)
  #biến tạm để kiểm tra tiến độ Gradient Descent
  pre_cost = computeCost(X,y,theta)
  for i in range(0,iter):
    printProgressBar(i,iter)
    #tính sai số (predict – y)
    error = predict(X,theta) – y
    #thực hiện gradient descent để thay đổi theta
    theta = theta – (alpha/m)*(X_T @ error)
    #tính J hiện tại
    cost = computeCost(X,y,theta)
    #so sánh với J của vòng lặp trước, so sánh 15 chữ số thập phân
    if np.round(cost,15) == np.round(pre_cost,15):
      #in ra vòng lặp hiện tại và J để dễ debug
      print(‘Reach optima at I = %d ; J = %.6f’%(i,cost))
      #thêm tất cả các index còn lại sau khi break
      J_hist[i:,0] = range(i,iter)
      #giá trị J sau khi break sẽ như cũ
      J_hist[i:,1] = cost
      #thoát vòng lặp
      break
    #cập nhật pre_cost
    pre_cost = cost
    #lưu lại index vòng lặp hiện tại
    J_hist[i, 0] = i
    #lưu lại J hiện tại
    J_hist[i, 1] = cost
  yield theta
  yield J_hist
 •  File main.py
#file main.py
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt #thư viện vẽ biểu đồ
from functions import *
#import toàn bộ file data.txt
raw = np.loadtxt(data.txt, delimiter = ',')
#Tách lấy X
X = np.copy(raw)
X[:,1] = X[:,0]
#thêm bias 1
X[:,0] = 1
#Tách lấy y
y = raw[:,1]
#Train data
[Theta, J_hist] = GradientDescent(X,y)#mặc định alpha = 0.02 iter = 5000
#Predict
predict = predict(X,Theta) * 10000#chuyển về đơn vị người
#Plot kết quả
plt.figure(1)
plt.plot(X[:,1],y,’rx’)
plt.plot(X[:,1],predict/10000,’-b’) #đơn vị gốc: nghìn người
plt.figure(2)
plt.plot(J_hist[:,0],J_hist[:,1],’-r’)
plt.show() #chỉ gọi 1 lần trong chương trình để hiển thị các biểu đồ cùng lúc

Lưu ý về Gradient Descent

Gradient Descent chỉ có thể tìm đến chỗ trũng gần nhất. Nếu các loại hàm J(θ) có nhiều chỗ trũng thì có thể bạn sẽ không tìm được Theta tối ưu nhất.

Gradient Descent, Python, Kteam, Howkteam

Gradient Descent cần có một \alpha phù hợp. Nếu quá bé sẽ khiến Gradient Descent rất chậm, nếu quá lớn Gradient Descent sẽ bước quá chỗ trũng dẫn đến không bao giờ tới được chỗ trũng.

Gradient Descent, Python, Kteam, Howkteam


Resources

Các bạn có thể download các file text được sử dụng trong bài viết tại:

Bài 5 - Resources


Kết luận

Qua bài này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu về FEATURE NORMALIZE VÀ GRADIENT DESCENT CHO MULTIVARIATE PROBLEM.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Chào các bạn!! Mình là Huy - một cậu bé đam mê lập trình :D Trong một mùa hè rảnh rỗi trước năm cuối cấp đầy cam go, sau khi đã cày hết 7749 bộ anime thì mình muốn làm một việc gì đó "có ích cho đời" hơn. Từ đó mình đã thành 1 Kter :)))

Liên hệ: huytrinhm@gmail.com

Khóa học

Machine Learning cơ bản với NumPy

Với mục đích giới thiệu đến mọi người về Machine Learning cũng như tạo điểm khởi đầu cho các bạn mới, muốn tham gia và tìm hiểu ban đầu về lĩnh vực khá hot này. Cùng Kteam tìm hiểu về Machine Learning cơ bản với ngôn ngữ Python.

Thông qua khóa học MACHINE LEARNING VỚI NUMPY, Kteam sẽ hướng dẫn các kiến thức cơ bản của thuật toán Machine Learning để các bạn có thể tạo ra những sản phẩm Machine Learning của riêng mình.

Đánh giá

huybn2 đã đánh giá 16:10 17-03-2021

Đình Duy đã đánh giá 20:31 22-02-2021

Good!!!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
anhminh120802 đã bình luận 21:18 23-02-2021

cho mình hỏi là mình code giống bạn nhưng lúc chạy main thì nó chạy ra lỗi

RuntimeWarning: overflow encountered in square
  sqr_error=(predicted- y) ** 2
Reach optima at I = 16 ; J = inf

giải thích giúp mình với

mình cảm ơn

lenhan555 đã bình luận 17:49 19-08-2020

Bạn cho mình hỏi, formula phần "Gradient Descent cho Linear Regression". Có phải nó áp dụng được tất cả dạng Linear không bạn, như y = ax  + bx + cz^2 chẳng hạn. Thanks bạn.

susuice đã bình luận 18:24 21-06-2020

Thấy có cách dùng ma trận để tìm theta khá nhanh mà k cần dùng đến vòng lặp...mk nghĩ kteam nên update  

tadat97tg đã bình luận 10:55 03-04-2020

cho em hỏi khi nào dùng yield khi nào dùng return ạ

 

hbt2409 đã bình luận 14:18 10-03-2020

Rút gọnX^T là gì vậy. Và mình chưa nắm cách rút gọn. Có phải H theta (X) = Theta ^ T nhân với X không ? Rồi từ đó mình rút gọn ra

Không có video.